Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://yourtaxnet.com

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας, για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών του σε εσάς και της λειτουργίας της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ», προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) και την εθνική νομοθεσία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο  Κωνσταντίνος Παπαδιάς του Θωμά. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210-4133660, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πλάτωνος αρ. 14, Πειραιάς, τ.κ. 18535 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση contact@yourtaxnet.gr για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

 

Προσωπικά δεδομένα και σκοπός επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας στην «Ηλεκτρονική Θυρίδα» και τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να παράσχουμε σε εσάς την αιτούμενη κάθε φορά υπηρεσία.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο ενόψει του ως άνω οριζόμενου σκοπού και πλαισίου επεξεργασίας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτάσσεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή την εθνική νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι οικείες διατάξεις.

 

Δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα:

  • Κατόπιν αιτήματος να λαμβάνετε ενημέρωση κατά πόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται ή όχι σε επεξεργασία και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά.
  • Κατόπιν αιτήματος να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν δεν  είναι  πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίον είχαν συλλεγεί ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη.
  • Να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να γίνει η επαλήθευση, β) όταν αντιτίθεσθε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δ) όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση του κατά πόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας που υπερισχύουν έναντι των λόγων για τους οποίους προβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας ή η επεξεργασία απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Κατόπιν αιτήματος να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). Προϋποτίθεται η επεξεργασία να αφορά δεδομένα που εσείς μας έχετε παράσχει, να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και επίσης να διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  • Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας.

 

Ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους. Ενδεικτικά:

  • ενημερώνει τους εργαζομένους και συνεργάτες του ως προς την εφαρμογή και τις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας και ως προς την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εκείνους τους εργαζομένους και συνεργάτες του, οι οποίοι χρειάζεται να τα γνωρίζουν για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί, ενώ απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτά σε άλλα πρόσωπα,
  • ελέγχει, ενημερώνει και αναβαθμίζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιεί, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίσει ότι αυτά δεν μπορούν να αλλοιωθούν.